linhvu2822001 6/22/2023 11:13:48 PM
Cho 1,792 l O2 tác dụng với hỗn hợp gồm Na K Ba sau một thời gian thu được 1 hỗn hợp gồm các oxit và các kim loại dư,cho hỗn hợp qua dd H2O dư thu được 0,14 mol H2 và 1 dd Y ,cho Y tác dụng với dd NaHCO3 dư thu được o,2 mol BaCO3,mặc khác cho dd Y tác dụng với 0,45 mol CO2 thì thu được m gam kết tủa,tính m