buiminhnhat13082017 6/22/2023 10:23:30 PM
Cho x gam hỗn hợp các đồng phân ankin của C4H6 qua dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau phản ứng có 3,36 lít một chất khí thoát ra (đktc) và thu được 16,1 gam kết tủa. Tính x?
A. 27 B. 14 C. 28 D. 13,5

Câu Hỏi Liên Quan