phungthilanhuong8894 6/22/2023 11:18:48 PM
Đốt cháy hoàn toàn 9(g) chất X thu được hỗn hợp khí và hơi A gồm CO2, HCl, H2O và N2. Cho 1 phần A đi chậm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 5,4 gam kết tủa, khối lượng dung dịch giảm 1,638 gam và có 0,1008 lít khí không bị hấp thụ. Phần còn lai của A cho lội chậm qua dung dich AgNO3 trong HNO3 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 4,788 gam và có 10,332 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định phân tử khối của X?