nguyenanhtuyen10042004 6/22/2023 10:28:29 PM
Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm axetilen, vinylaxetilen, benzen, stiren thu được hh sản phẩm Y. Sục Y vào dd Ca(OH)2 thu dc m1 gam kết tủa và dd Y sau pu tăng 11,8 gam so với dd Ca(OH)2 ban đầu. Cho dd thu dc sau pu td với Ba(OH)2 vừa đủ thì thu dc m2 gam kết tủa. tổng m1+m2=79,4g. giá trị m là