nonggmo186 6/11/2024 12:40:00 AM

Gia đình anh A, sau mùa quýt để dành được 150 triệu đồng, anh A dùng số tiền đó mua vàng và bỏ vào két sắt để khi cần thì dùng là thể hiện chức năng nào dưới đây của tiền tệ?
A. Thước đo giá trị.                                     
B. Phương tiện lưu thông.                            
C. Phương tiện cất trữ. 
Đáp án chính xác
D. Phương tiện thanh toán.