ntlong.c15 6/22/2023 11:21:44 PM
thủy phân hoàn toàn 0,1 mol peptit X mạch hở (X được tạo từ các amino axit có 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp 2 lần lượng cần phản ứng.cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng X là 78,2g.tìm số liên kết peptit trong X
A.18
B.9
C.10
D.20